پالیشینگ روغن پایه


این سیستم جهت رنگ بری، بوگیری، حذف فلزات سنگین از روغن و افزایش کیفیت و همچنین جلوگیری از اکسیداسیون روغن طراحی و ساخته می شود.

مزایای سیستم پالشینگ
  • بالابردن سطح کیفیت روغن
  • بهره بری آسان
  • اتومات بودن فرآیند
  • فواید اقتصادی بالا
  • عدم مصرف مواد مصرفی
  • هزینه های کم نگهداری
  • مصرف کم انرژی
  • حداقل نیروی کار