بازیابی حلال ها


طراحی و ساخت سیستم های بازیابی انواع حلال ها شامل هگزان، الکل، استون، کتون، تولوئن، زایلن، متانول، فریون و ...


 مزایای بازیابی حلال

  • ارزش افزوده بالا
  • بازیابی بیش از 95 درصد
  • صرفه جویی در خرید
  • عدم وابستگی به خرید مجدد حلال
  • صرفه جویی در هزینه های دفع حلال
  • حفظ محیط زیست