تصفیه روغن چیست؟ (تصفیه روغن موتور به روش تقطیری)

روغن، به عنوان تنظیم کننده ای برای حرارت موتور از اکسید شدن فلز جلوگیری می کند. با گذر زمان، در صورت جذب فلزات سنگین یا انواع هیدروکربن ها تحت عنوان دوده و…، بایستی به عنوان روغن سوخته تخلیه گردد. سپس از طریق تصفیه روغن موتور به روش تقطیری، یا سایر روش ها تصفیه شود. پس