تبخیر کننده مسیر کوتاه

طراحی و ساخت سیستم پیشرفته سولفورزدایی از مشتقات نفتی با استفاده از روش جذبی  (ADS) پایه آلومینایی بصورت کانتینیوس

مزایا این روش سولفورزدایی

  • غلبه بر محدودیت­های روش گوگردزدایی هیدروژنی توسط روش جذبی
  • حذف انتخابی ترکیبات تیوفنی با استفاده از روش ADS
  • عدم کاهش کیفیت برش نفتی به دلیل شرایط دمایی و فشاری متوسط؛
  • حذف ترکیبات گوگردی با به دام انداختن آن­ها در تخلخل­های جاذب
  • عدم مشکلات زیست محیطی استفاده از جاذب به دلیل معدنی بودن آن
  • قابلیت دستیابی به گوگردزدایی بهتر و عمیق­تر با ادغام روش ADS و HDS؛
  • دوست­دار محیط زیست بودن روش ADS نسبت به ODS
  • اقتصادی بودن جاذب به دلیل غیرمصرفی بودن و قابلیت بازتولید و بازفعال شدن مکرر آن
  • اقتصادی بودن روش ADS نسبت به HDS به دلیل عدم استفاده از هیدروژن یا گازهای فعال کننده دیگر

دریافت اطلاعات بیشتر

اسکرول به بالا