خشک کن های فیلم نازک

این خشک کن ها از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول شامل یک تبخیر کننده و خشک کننده همزن داری است که به صورت عمودی قرار گرفته است. خوراک با ورود به این بخش، قسمت اعظم رطوبت خود را از دست می دهد. جامد تا اندازه ای خشک شده، وارد بخش دوم دستگاه می شود تا رطوبت باقیمانده در آن، به حد موردنظر برسد. این بخش خشک کن به طور افقی تعبیه شده است. به دلیل ورود بسیار اندک گاز به خشک کن، هدر رفت خوراک بسیار پایین است. از این نوع خشک کن ها در جداسازی و بازیابی حلال از جامد استفاده می شود.

سوالی ندارید؟
به بالای صفحه بردن