گالری – تصاویر

ترانسفورماتور

سولفورزدایی از مشتقات نفتی

تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور

تصفیه فیزیکی روغن ترانسفورماتور

گالری - تصاویر
گالری - تصاویر
اسکرول به بالا