بازدید استاندار و رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت خراسان رضوی با هیئت همراه از شرکت دانش بنیان نیرو نماد خراسان