بازدید هیئت تجاری پاکستان از خط بازپالایش روغن سوخته و دیگر تولیدات نیرو نماد