چکیده روغن عملیات حرارتی


خلاصه

روغن هاي عمليات حرارتي قابل كاربرد در دامنه وسيعي از دما هستند. حرارت دادن و آلودگي هايي نظير نمك، آب، سيالات هيدروليك و خاكستر مي توانند اثرات نامطلوبي بر كارآيي اين روغن ها داشته باشند و موجب عدم يكپارچگي انتقال حرارت شده و در نهايت به كاهش طول عمر روغن حرارتي منجر شوند.


چکیده

خصوصیات روغن انتقال حرارت:

1-     داشتن ظرفیت حرارتی بالا

2-     نقطه ریزش بالا

3-     پایداری گرمایی

4-     پایداری اکسیداسیون

5-     نقطه اشتعال بالا

6-     فراریت کم

تغییر در پارامترهای زیر نشان دهنده آلودگی روغن می باشد:

1-    ويسكوزيته

2-     حجم آب

3-     نقطه اشتعال

4-     عدد اسيدي

5-     تشكيل رسوب

6-     آناليز عنصري

مقايسه تشكيل رسوب در روغن تازه و كاركرده، عمر باقيمانده روغن محاسبه مي شود.

لینک دانلود