پالیشینگ روغن پایه


این سیستم جهت رنگ بری از روغن  ، بوگیری روغن ، حذف فلزات سنگین روغن  و افزایش کیفیت روغن و همچنین جلوگیری از اکسیداسیون روغن طراحی و ساخت میگردد.

مزایا سیستم پالشینگ :
 • بالابردن سطح کیفیت روغن
 • بهره بری آسان
 • اتومات بودن فرآیند
 • فواید اقتصادی بالا
 • عدم مصرف مواد مصرفی
 • هزینه های کم نگهداری
 • مصرف کم انرژی
 • حداقل نیروی کار

 • بالابردن سطح کیفیت روغن
 • بهره بری آسان
 • اتومات بودن فرآیند
 • فواید اقتصادی بالا
 • عدم مصرف مواد مصرفی
 • هزینه های کم نگهداری
 • مصرف کم انرژی
 • حداقل نیروی کار