پالیشینگ روغن پایه


این سیستم جهت رنگ بری از روغن  ، بوگیری روغن ، حذف فلزات سنگین روغن  و افزایش کیفیت روغن و همچنین جلوگیری از اکسیداسیون روغن طراحی و ساخت میگردد.

مزایا سیستم پالشینگ :
  • بالابردن سطح کیفیت روغن
  • بهره بری آسان
  • اتومات بودن فرآیند
  • فواید اقتصادی بالا
  • عدم مصرف مواد مصرفی
  • هزینه های کم نگهداری
  • مصرف کم انرژی
  • حداقل نیروی کار