بازیابی حلال ها


طراحی و ساخت سیستمهای بازیابی انواع حلال ها شامل  هگزان ، الکل، استون، کتون ها، تولوئن،  زایلن، متانول، فریون، و ....


 مزایا بازیابی حلال:


  •  ارزش افزوده بالا
  • حفظ محیط زیست
  • عدم وابستگی به خرید مجدد حلال
  • بازیابی بیش از 95 درصد
  • صرفه جویی در خرید
  • صرفه جویی در هزینه های  دفع کردن حلال