بازیابی حلال ها


طراحی و ساخت سیستمهای بازیابی انواع حلال ها شامل  هگزان ، الکل، استون، کتون ها، تولوئن،  زایلن، متانول، فریون، و ....


 مزایا بازیابی حلال:


 •  ارزش افزوده بالا
 • حفظ محیط زیست
 • عدم وابستگی به خرید مجدد حلال
 • بازیابی بیش از 95 درصد
 • صرفه جویی در خرید
 • صرفه جویی در هزینه های  دفع کردن حلال

 


 


 •  ارزش افزوده بالا
 • حفظ محیط زیست
 • عدم وابستگی به خرید مجدد حلال
 • بازیابی بیش از 95 درصد
 • صرفه جویی در خرید
 • صرفه جویی در هزینه های  دفع کردن حلال