برجهای تقطیری تحت خلا و فشار


طراحی و ساخت  انواع  برج های تقطیری تحت خلا و فشار بصورت پیوستهو غیرپیوسته

روشهای مختلفی برای جداسازی مواد اجزای سازنده یک محلول وجود دارد که یکی از این روشها فرایندهای تقطیر پیوسته یا ناپیوسته تحت وکیوم یا فشار می‌باشد که این روش جداسازی  اجزاء یک مخلوط ، از روی اختلاف نقطه جوش آنها انجام می‌گیرد. 


اجزای اصلی برج تقطیر

1. برج (Tower)
2. سیستم جوشاننده (
Reboiler)
3. سیستم چگالنده (
Condenser)
4. تجهیزات جانبی


 • برج (Tower)
 • سیستم جوشاننده (Reboiler)
 • سیستم چگالنده (Condenser)
 • تجهیزات جانبی 

1-برجهای سینی دار (Tray Towers) که بر اساس نوع سینی های  به 4 دسته تقسیم می شوند:

 • برجهای سینی دار کلاهکی یا فنجانی (Bubble Cap Towers)
 • برجهای سینی دار غربالی (Sieve Tray Towers)
 • برجهای سینی دار دریچه ای (Valve Tray Towers)
 • برجهای سینی دار فورانی (Jet Tray Towers
2-برجهای پرشده (Packed Towers)

 • تقطیر جزء به جزء مخلوطهای دو جزئی و چند جزئی
 • تقطیر در خلاء
 • تقطیر ساده غیر مداوم
 • تقطیر ساده مداوم
 • تقطیر تبخیر آنی(ناگهانی)
 • تقطیر به کمک بخار آب
 • تقطیر استخراجی