برگزاری سیمینار و کارگاه های آموزشی OCM


برگزاری سیمنار و کارگاه های آموزشی تخصصی زیر در راستا ارتقاء سطح دانش فنی ، افزایش عمر ماشین آلات و روغن  با اساتید مجرب و متخصص 

دوره آموزشی OCM  تجهیزات مکانیکی جهت  (این دوره به منظور آشنایی کارشناسان CM جهت شناسایی و کنترل آلودگی ها در روغن در راستا افزایش طول عمر ماشین آلات و روغن )

دوره آموزشی OCM ترانسفورماتورها (این دوره به منظور آشنایی کارشناسان CM جهت افزایش عمر ترانسفورماتور و روغن ).