برگزاری سمینار و کارگاه های آموزشی روغن ( OCM )


سمینار و کارگاه های آموزشی تخصصی زیر در راستای ارتقاء سطح دانش فنی، افزایش عمر ماشین آلات و روغن با اساتید مجرب و متخصص برگزار می شود

  • دوره آموزشیOCM  تجهیزات مکانیکی

این دوره به منظور آشنایی کارشناسان CM جهت شناسایی و کنترل آلودگی ها در روغن در راستای افزایش طول عمر ماشین آلات و روغن برگزار می شود.

  • دوره آموزشی OCM ترانسفورماتورها

 این دوره به منظور آشنایی کارشناسان CM جهت افزایش عمر ترانسفورماتور و روغن برگزار می شود.